Controlling

  • Controlling je v podnikovej praxi módnym pojmom. Stáva sa stále viac využívaným riadiacim nástrojom podporujúcim bežné podnikové riadenie a riadiacich pracovníkov. 
  • Sme za to, aby tento módny pojem plnil svoje funkcie aj vo Vašom podniku a posúval Váš riadiaci a rozhodovací proces na vyššiu úroveň
  • Ponúkame Vám postupy integrujúce jednotlivé oblasti podnikového riadenia vo funkčný celok tak, aby sa všeobecný cieľ rastu trhovej hodnoty Vášho podniku úspešne napĺňal.