Controlling včera a dnes

  • Koncepcia riadenia silne orientovaná na výsledok
  • Ekonomické svedomie podniku
  • Koordinátor plánovania a kontroly
  • Tvorca a udržiavateľ systému kontroly
  • Zábezpeka transparentnosti výsledkov
  • Organizátor reportingu
  • Sluha manažmentu a nástroj riadenia