Výstupy

  • Reprezentatívny organigram, hierarchiu Vašich výrobkov a zákazníkov
  • Mesačne aktualizovaný výkaz-y o hospodárení v dohodnutej štruktúre
  • Kalkulácie nákladovosti Vašich odvetví, divízií, výrobkov, služieb podľa požiadaviek
  • Analýza marží na dohodnuté jednotky (odvetvia, divízie, skup.výrobkov, zákazníkov..)
  • Zavedenie manažmentu pohľadávok a mesačne aktualizovaný stav Vašich pohľadávok po lehote splatnosti
  • Systém hospodárskeho plánovania v dohodnutej štruktúre
  • Mesačné plánovanie Cash flow
  • Výpočet návratnosti investícií so simuláciou cash flow pre daný projekt
  • Prezentácie Vašich projektov v .PPT a iné nástroje na spracovanie údajov
  • Zaškolenie, tréning, pravidelný zákaznícky servis