Obchodný a občiansky zákonník

 • Kontaktujte nás pre vypracovanie profesionálnych zmlúv v rozsahu Obchodného a Občianskeho zákonníka.
 • Podnikanie
 • Založenie obchodnej spoločnosti od A po Z
  Návrhy na zápis do OR

  Živnostenské podnikanie
  Združenie
 • Obchodno-právne a občiansko-právne úkony
 • Kúpna zmluva
  Započítanie pohľadávky
  Uznanie záväzku
  Nájomná zmluva
  Zmluva o poskytnutí služby, Mandátna zmluva
  Darovacia zmluva
  a pod.
 • Zamestnanie
 • Životopis, Motivačný list
  Žiadosť o prijatie do zamestnania
  Pracovná zmluva
  Právne úkony spojené so skončením pracovného pomeru
  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  Uplatnenie nároku titulom náhrady škody
  a pod.
 • Správne konanie
 • Splnomocnenie
  Podania v daňovom konaní
  Písomné podania vo vzťahu k Socálnej poisťovni, Zdravotným poisťovniam, Úradom práce
  Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
  Návrh na výmaz záložného práva
  a pod.
 • Súdne a exekučné konanie
 • Plná moc na zastupovanie v konaní
 • Návrh na začatie konania, napr.:              
                 Návrh na vydanie platobného rozkazu
                 Návrh na vydanie Európskeho platobného rozkazu
 • Opravné prostriedky proti rozhodnutiam súdu (Odvolanie, Odpor, a pod.)
  Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
  Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní
  Návrh na vykonanie exekúcie
  Námietky proti exekúcii a proti trovám exekúcie
  Návrh na zastavenie exekúcie
  Návrh na povolenie odkladu exekúcie
  a pod.